Syariah Financial Supervisory Board Members
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Syariah Financial Supervisory Board Members​​

PostDateIcon

Last modified: 05/07/2021 09:49 AM |

PostAuthorIcon

by: i:0#.w|bnmof\amry_wahid

 Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia

Haji Awang Suhaili bin Hj Mohiddin

Hakim Mahkamah Rayuan Syariah 

 

Ahli / Members

Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia

Dr Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned

Mufti Kerajaan (lantikan ex-officio)

 

Yang Mulia Dato Seri Setia Dr Awang Haji Japar bin Haji Mat Dain @ Maidin

Timbalan Mufti Kerajaan 

 

 Yang Mulia Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Haji Yusof

Penolong Mufti (Buhuth) 

 

Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Metussin bin Haji Baki

 

Yang Mulia Dyg Hajah Nor Hashimah binti Haji Mohd Taib

Timbalan Setiausaha Tetap (Keselamatan Penguatkuasaan & Undang-Undang)

Jabatan Perdana Menteri 

 

Yang Mulia Dr. Awang Mohd Hairul Azrin bin Haji Besar

Pensyarah School of Business and Economics, UBD